• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Ksiegarniaspiewak.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ksiegarniaspiewak.pl

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ksiegarniaspiewak.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę pod firmą Księgarnia Grażyna Śpiewak z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 45, 28-300 Jędrzejów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: 6561075458, REGON: 291062

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego w tym prawo do odstąpienia od umowy

- zasady dostaw, reklamacji  i zwrotów zamówionego towaru

- zasady korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Sprzedawca – KSIĘGARNIA GRAŻYNA ŚPIEWAK z siedzibą pod adresem ul. Feliksa Przypkowskiego  45, 28-300 Jędrzejów, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIP: 6561075458 , REGON: 291062

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu ksiegarniaspiewak.pl

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ksiegarniaspiewak.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć  Zamówienie;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu internetowego ksiegarniaspiewak.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Punkt Odbioru Sprzedawcy – Punkt stacjonarny Sprzedawcy, mieszczący się przy ul. Feliksa Przypkowskiego  45, 28-300 Jędrzejów , w którym Klient może odebrać zamówiony towar.

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: bok@ksiegarniaspiewak.pl , telefonicznie pod numerem +48 799 860 120

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.ksiegarniaspiewak.pl .

 

 1. Warunki

Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz dostępu do Internetu, aktywnej skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, obsługującej JavaScript oraz pliki cookies.

 

 

 

 

 

III. Składanie zamówień

 

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu  ksiegarniaspiewak.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zatem zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru.
 2. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową  Sklepu w następujący sposób:
  a) po zalogowaniu się (Klient Sklepu) na konto lub rejestracji konta (nowy Klient)
  b) bez rejestracji konta
 3. Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór jednej lub kliku pozycji Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia poprzez stronę Sklepu.
 4. Klient wypełniając formularz zamówienia wskazuje również opcję dostawy lub odbioru osobistego w Punkcie Odbioru Sprzedawcy oraz formę zapłaty. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 5. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na UWAGI.
 6. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone oraz zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych informacji skutkowałby niemożnością realizacji zamówienia.

 

 1. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. Sprzedawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie z uwagi na brak towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia nie dłużej niż do 14 dni roboczych. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak dostępności Towaru Sprzedawca powiadamia o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. Zasady wynikające z ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio w zakresie niemożności realizacji części zamówienia Klienta, przy czym w pozostałej części Sprzedawca zamówienie realizuje na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. W przeciągu 48 godzin, przez co rozumie się 2 dni robocze, od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 6. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. Brak kontaktu Klienta w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, z zastrzeżeniem wyjątku w postaci wyboru przez Klienta opcji za pobraniem.
 1. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówienia
 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone  przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów wysyłki.
 2. Cena podana na stronie internetowej Sklepu jest ceną wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep ksiegarniaspiewak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji zgodnie z pkt IV ust 1 Regulaminu.
 4. Klient ponosi za pośrednictwem Sprzedawcy koszt dostawy zamówienia do Klienta na rzecz podmiotu dokonującego takiej dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy.
 5. Koszt dostawy  będzie doliczany do wartości zamówienia. W przypadku wielości pozycji zamówienia koszt dostawy będzie uwzględniany dla każdej pozycji .
 1. Dostawa zamówionych produktów
 1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w elektronicznym formularzu
 2. Klient w elektronicznym formularzu zamówienia może wskazać również odbiór osobisty. Odbiór osobisty odbywa się w Punkcie Odbioru Sprzedawcy
 3. W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienie będzie oczekiwało na Klienta 3 dni od dnia powiadomienia go o możliwości odbioru. Brak odbioru w terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie odpowiadał na roszczenia Klienta w związku z anulowaniem zamówienia.
 4. W przypadku dostawy na adres Klienta, Sklep ksiegarniaspiewak.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 2 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. Sklep ksiegarniaspiewak.pl  zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może wynosić od 5-7 dni, przy czym informacja ta będzie zawarta w potwierdzeniu zamówienia.
 6. Do terminu realizacji zamówienia przez Sklep ksiegarniaspiewak.pl  należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę wybranego przez Klienta
 7. Terminy dostarczenia zamówienia przez dostawców podane na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy są terminami orientacyjnymi. Sprzedawca nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.

VII. Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Sky-shop (W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)
   • Przelewy24 (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. bluemedia.pl)
  3. Za pobraniem,  gotówką  (lub w inny sposób w zależności od dostępności) w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie  3 dni dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

VIII. Reklamacje

 1. W zakresie nieuregulowanym poniższymi zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep ksiegarniaspiewak.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, za pośrednictwem kuriera InPost lub sposobem uzgodnionym ze sprzedawcą  , na adres ul. Feliksa Przypkowskiego, 28-300 Jędrzejów.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone na piśmie: przesłane pocztą na adres ul. Przypkowskiego 45, 28-300 Jedrzejów lub drogą elektroniczną na adres: bok@ksiegarniaspiewak.pl Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.
 7. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu lub osobie przez niego wskazanej produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli konsument samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres Sprzedawcy: ul. Przypkowskiego 45, 28-300 Jędrzejów. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe (np. brak dostępności towaru) Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
 9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
 1. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
 2. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 3. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. Prawo konsumenta do odstąpienie od umowy.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy.

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów. W przypadku nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
a) Klient, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu ksiegarniaspiewak.pl, tj. zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres: Księgarnia Grażyna Śpiewak, ul Przypkowskiego 45, 28-300 Jędrzejów
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ( uznaje się przesyłek wysyłanych za pobraniem).
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zamówienia  jednak do wysokości najniższego kosztu przesyłki zawartego w ofercie. Sprzedawca zastrzega sobie  wstrzymanie zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru .
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru / produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
 2. a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. b) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
 4. c) o w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,
 5. d) innych przepadkach przewidzianych prawem.

 

 1. Treści zamieszczane przez Klienta w Serwisie
 1. Klient ma możliwość dodawania treści w Sklepie ksiegarniaspiewak.pl w ramach recenzji produktów, których opisy są zamieszczane w Sklepie.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za merytoryczną treść dodawanych przez Klientów treści / recenzji.
 3. Sprzedawca ma obowiązek weryfikacji treści i usuwa bez uprzedzenia treści nieodpowiednie, tj. w szczególności zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste innych Klientów, podmiotów czy osób trzecich jak również treści stanowiące reklamy, nie mające związku z komentowanym produktem lub usługą lub w inny sposób naruszające Regulamin.
 4. Sprzedawca może usuwać treści zdublowane celem zachowania porządku i estetyki wpisów w Sklepie.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 • Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • . dostępu do swoich danych osobowych,
 1. ich sprostowania,
 2. usunięcia,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu ksiegarniaspiewak.pl rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy

XIII. Wejście w życie Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2021 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KSIĘGARNIA GRAŻYNA ŚPIEWAK
ul. Feliksa Przypkowskiego 45, 28-300 Jędrzejów
adres e-mail: bok@ksiegarniaspiewak.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.